worst speed dating lines - Philips sa6086 updating player screen

Lämna åtminstone 10 cm utrymme upptill och baktill produkten samt 5 cm på var sida. För att undvika risken för person- och materialskador, skall dessa säkerhetsbestämmelser följas: SVENSKA Synliga och osynliga laserstrålar! Enheten innehåller inga delar som kan underhållas av användaren.

Täck aldrig över ventilationsöppningarna med saker som tidningar, borddukar, gardiner etc. Placera Center och Station jämt och stadigt underlag.

philips sa6086 updating player screen-36

dating forum ontario - Philips sa6086 updating player screen

SVENSKA Följ lokala miljöbestämmelser, och kasta inte gamla apparater bland det vanliga hushållsavfallet.

Rätt avyttringsmetod för din gamla produkt hjälpet till att förhindra negativa följder för omgivningen och människors hälsa.

Connect the brown wire to the terminal marked L or colored red.

Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or e) or colored green (or green and yellow). Recording and playback of any materials may require consent.

Philips Electronics, BG Entertainment Solutions, deklarerar härmed att denna produkt WACS7500 uppfyller de huvudsakliga kraven och andra relevanta bestämmelser i Direktiv 1999/5/EC.

Tillverkning av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, inklusive datorprogram, filer, utsändningar och ljudinspelningar, kan vara ett brott mot copyrightlagarna och är därför olagligt.Philips Consumer Lifestyle HK-0948-WACS7500-FR (Report No. / Numéro du Rapport) (Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé) EC DECLARATION OF CONFORMITY (DECLARATION DE CONFORMITE CE) We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B. (Name / Nom de l entreprise) TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS (address / adresse) Declare under our responsibility that the electrical product(s): (Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):) Philips...... (brand name, nom de la marque) (Type version or model, référence ou modèle) Wireless Music Center & Station... (L Organisme Notifié) (Name and number/ nom et numéro) (a effectué) (description of intervention / description de l intervention) CH-3861, M1, M2, M3. (et a délivré le certificat) (certificate number / numéro du certificat) _ Remarks: (Remarques:) Leuven, November 26, 2009 Frank Dethier Development Manager, Innovation Lab Leven (place,date / lieu, date) (signature, name and function / signature, nom et fonction) Philips Consumer Lifystyle AMB Important notes for users in the U. Mains plug This apparatus is fitted with an approved 13- Amp change a fuse in this type of plug, proceed as follows: 1 Remove fuse cover and fuse. For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.(product description, description du produit) To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards: (Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes) (title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme) EN50371 : 2002 EN62301 : 2005 EN55020 : 2007 EN55013 : A1: A06 EN55022 : 2006 EN66024 : A1: A03 EN V : 2007 EN V : 2008 EN V1.7.1 :2006 EN60065 : A1: 2006 Following the provisions of : (Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:) 1999/5/EC (R&TTE Directive) 2004/108/EC (EMC Directive) 2005/32/EC (Eu P) EC/1275/2008 And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents (Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC) The Notified Body... CLASS 1 LASER PRODUCT The wires in the mains lead are colored using the following codes: blue = neutral (N), brown = live (L).4 Viktigt 1.5 Återvinning av din gamla produkt Din produkt är formgiven och tillverkad med högkvalitativa material och komponenter, vilka kan återvinnas och återanvändas.För att behålla, skydda och förbättra kvaliteten på miljön, skydda människors hälsa, och på ett ansvarsfullt och rationellt sätt använda naturresurser, skall du återlämna den uttjänta produkten antingen där du köpte den eller det ställe där de gällande bestämmelserna föreskriver.Ändring av produkten kan medföra farlig elektromagnetisk strålning eller andra faror.

Tags: , ,