Canl sex frecam 8 Sex chat legal

INCIPI ET CO M I T i A R E N B E R D V G I G I O ARSCHOTANO BARONI ZEVENBERGIO EQVITI AVB. EI VELLEJLIS i LVSTiiisiiit ^ e bllxmti s« si MB Pi Li NCE p^ij^Qyi Kiimquelioinmd^ aguntncquc: moliunt Ur/criio 5c fatoobnoxul funt : quasdaxn eti^ ilsf Hicidli &rte produ- dba, priur((uatfi conrcncfaitif , j)et«!

Canl sex frecam 8-22

^yff Qi^ Tycbe nominata cftjin nac gymnaiium amptidimu crat, & com- pluires 2dcs racraccolcbatur^; ea pars vrbi5,& habitabatur firequcn tiifi- mc.

Acraclina: ab Occidcn tc concxa crat muroequadratismaximilque Japidibus pol T: Thrafybuli cico U Gra cis, cjuud lupra rclic|Lias vrbis partcs cminerct,cogno- ^*'* minacus cd.in^ius crcpidincarx l4lm A»^ijs Hgxapjlon dida , cx qua- drato faxo miro artificio exftruda erat.

Supra £pipolas ac Labdalum ftadiis circicer duobas vcrfiis Oecidentem mmulus erat vndiq; pratra- ptus £M/'/W'/f,nipraqucmq Qattuor ferepa JTuum mi Jhbus arduus mons pr«cipitiiugocrat,cuius vcrtcx rrp^fappc JJabatur.

Via vcro Leontina ab Epipolis millcpropc paliibus Jocuserac, qui Lcon diccbatur.

Hac in vrbc Fortuna: tcmplum a Timolconte poll tyrannidcm cic- dlam magnificcnti Jfimecxftructum lucrat , quumquc proptcr fituma- quarum indiga e He Cj Varijs aqu^dudibuscxcitacis,huicma Joproui Jum roit^qaornm DOS Athenlenfes^quum vrbemobfidercnt^vc potus inopia Syracuranosaddeditionemcompcllerent^iiiciderunt.

Ad Agragianat t D»i»wi huiusvrbisportas Ai*chimcdis /cpu Ichmm,atquea Iiorumcomplu- /c rei^rio ^.^^ tumu U fucrant^quibiis vicinum fiiitoppiduium fuburhanum Syta appcllatnm.

Hincad fluuium Anapum,nccprocul i Uinc Acarnania Oppiduhim, inde Pachyoum vcrlus Ibngum promontorium ^ vlterius ad lex millia pal Cium Cac)rparis l9|i- u^oliium (equicur- Mox Erineits (lue Ormms fluuius (varianc eninli audtoics ^in marc (cfc exonerac, & Afinarus vi^iria eoncra Athenienfes ad cius ripam a Syracufanis parca alitcr cius vicloria fcftum dicm vicefimumquintum Carni mcnlis ( qui Latmorum Maio rclpon- decj Syraculani quotannis cclcbrabant, quam Romani runcltum illum, r Mi Hf.

aclade Allienliad All iamfiuuiuma Galiis bcnouibus paulo poil xv. 'cxnoftra defcripcione vrbem non.armapro Iibertaie (umpscre coactifquc quindccim hominum millibus cam vrbis partcra, ^ux Tjcba vocal}atu£,occuparan C4 Thrarybulusaatcin Acradina 8c Mafo C E t. O Vif«- Digitized by Google I4 St RACVSAE; Na(b aliis daabas vrbis parcibus communius, Sytacaraii6e Irfcqn^ubiii A ■ ezcurlioaibus laceflebat.

uh't$ & mox,quafi non fai(rent,ignorantur, Hincla L- cera,impdfedte[,feniiiiritta Anriquitatisnocidiil eft: &pkiiaihgeniorum furicra,quam itidhunlehta.'Vtv^ taih ihaghomalo rcmcdium aliquod cflct , indefcl Ta&eniditanoftri, fuperiorifquc(«culifudauitfolkrtiaj& laborantem Gia^rum^ atque Latihonliri mdmoriaxfif redituit Siciliam vecerdin, il A ^ NA il Qw G R AFci A M duis rioffet hodievir Nobilis,intcr alia yetuftadsopera,geminamhan C quoque His TORt AM ingenti-i Imstiimptibus anteannos quinquaginta adbrnauerat, Po^o- » ilii&virorum ingeni Dqu^tius , adiutus : Hvbertvs Go LTz I vs Yenlonianus typisfiiis elcganciifimisiiipublicum.

Tags: , ,